Sticker op de bovenkant van de voorruit

In dit forum staan de afgesloten onderwerpen uit Stel uw vraag als Gast.

Moderator: Moderatorteam

Gebruikersavatar
Pim-2109
Infopolitie Gast

Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door Pim-2109 »

Ik vroeg me af of het toegestaan is om aan de bovenkant van je voorruit een sticker te hebben zitten. Naar mijn idee belemmerd dit je zicht niet maar ik weet niet hoe de wet hierover denkt. Op de foto is een voorbeeld, alvast bedankt!

Afbeelding

Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Agent
Berichten: 13724
Lid sinds: 31-07-2003
Geslacht:
Leeftijd: 54
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door zijlvaart67 »

Als het de functie heeft van een 'zonneband', dan is 't prima. Die zijn niet verboden want die zijn juist bedoeld om het zicht te verbeteren, niet te verslechteren.

Daarnaast is het zeker niet zo dat alles op, in of voor de voorruit verboden is. Hier zie ik geen problemen..

'Als het klimaat geen constanten kent, kent het ook geen crisis..'


Gebruikersavatar
Skipperje
Moderator
Moderator
Agent-BD
Vademecum
Berichten: 8114
Lid sinds: 20-05-2004
Roepnaam: Piet
Locatie: Fryslân
Geslacht:
Leeftijd: 62
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door Skipperje »

In artikel 5.2.42 van de Regeling voertuigen staat het volgende.

Wetstekst

De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten van personenauto’s mogen niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
De sticker is onnodig, lijkt mij duidelijk. Persoonlijk vind ik dat het uitzicht ook wordt beperkt. In het artikel staat namelijk nergens dat dit maar voor een bepaald deel van de voorruit geldt, zoals bij beschadigingen van de voorruit wel het geval is.

Piet
Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit

Gebruikersavatar
Skipperje
Moderator
Moderator
Agent-BD
Vademecum
Berichten: 8114
Lid sinds: 20-05-2004
Roepnaam: Piet
Locatie: Fryslân
Geslacht:
Leeftijd: 62
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door Skipperje »

Nog als aanvulling, ik zie dit niet als een zonneband, want dat is het geen onnodig voorwerp. Zoals ik de foto zie dacht ik alleen aan de woorden Honda.

Piet
Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit

Gebruikersavatar
ThunderSTreak
Moderator
Moderator
Luitenant-kolonel
Adviseur Veiligheid
Vademecum
Berichten: 5723
Lid sinds: 18-07-2004
Locatie: Ulvenhout
Geslacht:
Leeftijd: 62
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door ThunderSTreak »

Een zonneband (egaal en transparant gekleurd foliedeel) is dit niet. Het zijn letters die zicht ontnemen. Nu zal je zeggen ook zo hoog op de voorruit?'

Ja ook daar. Het belemmert het zicht op zaken zoals verkeerslichten en matrixborden boven de weg. En in heuvelachtig gebied ook op wegen en kruisingen die op enig moment op de route zitten boven het waarnemingspunt van de bestuurder. Dus niet toegestaan.
Met vriendelijke groet,

ThunderSTreak
Afbeeldingdrive safe4safetyAfbeelding

racefiets
Toplid
Toplid
Berichten: 311
Lid sinds: 22-03-2011
Geslacht:
Leeftijd: 47
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door racefiets »

Vroeger een Toyota Carolla gehad die dit af fabriek had. Zonneband met de letter Toyota erin over bijna de complete hoogte van de band.

Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Agent
Berichten: 13724
Lid sinds: 31-07-2003
Geslacht:
Leeftijd: 54
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door zijlvaart67 »

Volgens mij, iets dergelijks hebben we al eerder besproken, is er in een bijlage van de RV iets te vinden over een 'A4-tje' waarin vrij zicht moet zijn..of zoiets..

Iets met 'klok' en 'klepel'. Ik ga eens zoeken..

Je hebt 't erover en hij zit gewoon in 't archief:

WAHV 06/00259
30 augustus 2006
CJIB 19077260907

Gerechtshof te Leeuwarden
Arrest
op het hoger beroep tegen de beslissing
van de kantonrechter van de rechtbank Maastricht
van 6 oktober 2005
betreffende
[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),
wonende te [woonplaats]

voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde]1. De beslissing van de kantonrechter
De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Maastricht ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.


2. Het procesverloop
De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.
De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.
De gemachtigde van de betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep.
De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.


3. Beoordeling
3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie opgelegd van € 95,- ter zake van "voorruit/zijruit/windscherm/indien geen recht.buit.spiegel achterruit, voorzien van uitzicht belemmerende voorwerpen", welke gedraging zou zijn verricht op 18 oktober 2004 om 16.58 uur op de Veldstraat te Brunssum.

3.2. De betrokkene erkent dat de bovenzijde van de voorruit van het voertuig was voorzien van een zonneband. Hij ontkent echter dat hierdoor het uitzicht werd belemmerd. De betrokkene voert aan dat de verbalisant de breedte van de zonneband niet heeft gemeten. In het midden van de voorruit was de breedte hooguit tien centimeter en niet 15 cm, zoals de verbalisant stelt. De betrokkene stelt dat het uitzicht in het geheel niet werd belemmerd zoals bedoeld in artikel 5.2.42 van het Voertuigreglement.

3.3. De ambtsedige verklaring van de verbalisant zoals opgenomen in het aanvullend proces-verbaal van 31 januari 2005 houdt onder meer het volgende in:
"Tijdens een rijdende verkeerscontrole heb ik een personenauto staande gehouden op de Veldstraat te Brunssum. Tijdens de controle constateerde ik dat aan de bovenzijde van de voorruit een soort zonneband was aangebracht. Deze band was voorzien van een tekst. De (het hof leest: zonneband) was ongeveer 15 cm breed en aangebracht over de gehele bovenzijde van de voorruit. Deze band belemmert het zicht van de bestuurder.".

3.4. De ambtsedige verklaring van de verbalisant zoals opgenomen in het aanvullend proces-verbaal van 22 maart 2006 houdt onder meer het volgende in:
"De voornoemde band kan worden gezien als een onnodig voorwerp op de voorruit zoals bedoeld in artikel 5.2.42 onder 1b van het Voertuigreglement. Het gezichtsveld wordt hierdoor kleiner en hierdoor moet je bijvoorbeeld bij verkeerslichten meer afstand nemen anders kun je de lichten niet zien. Naar mijn idee belemmert deze band dus duidelijk het zicht van de bestuurder.".

3.5. De verweten gedraging is een overtreding van artikel 5.2.42 van het Voertuigreglement (VR). Dit artikel luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

1. De voorruit en de zijruiten van personenauto's mogen:
a. geen beschadigingen of verkleuringen vertonen,
b. niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
2. (...).
3. Onze Minister kan regels vaststellen omtrent het bepaalde in het eerste lid.

3.6. Artikel 5.2.42 VR is opgenomen in hoofdstuk 5, dat inhoudt de permanente eisen waaraan voertuigen dienen te voldoen. De Nota van toelichting bij dit artikel houdt onder meer in: "Toegevoegd is de eis dat de ruiten niet mogen zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder beperken. Te denken valt daarbij aan stickers, lichtdoorlaatbaarheid beperkende folies of voor wat betreft de achterruit, jaloezieën die de achterruit dichtmaken. Een en ander zal in lagere regelgeving nader kunnen worden ingevuld.".

3.7. Noch het Voertuigreglement, noch de op hoofdstuk 5 van dat reglement gebaseerde Regeling permanente eisen (Regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat van 27 april 1998, Stcrt. 84, hierna: de Regeling) bevat een concrete uitwerking van hetgeen in art. 5.2.42, eerste lid, onder b, VR is verboden.

3.8. Wel stelt Afdeling 2 van de Regeling eisen waaraan voorruiten van onder meer personenauto's moeten voldoen.

3.9. Artikel 2.9.3 van de Regeling luidt als volgt:

1. De voorruit wordt verdeeld in de volgende drie denkbeeldige vlakken, zoals weergegeven in figuur 13:
a. het vlak voor het directe gezichtsveld van de bestuurder: dit is het gedeelte van de voorruit dat zich voor de bestuurderszitplaats bevindt, ter grootte van een op de voorruit te projecteren vlak met een horizontale zijde van 0,30 m en een verticale zijde van 0,20 m;
b. het vlak voor het indirecte gezichtsveld van de bestuurder, hetgeen als volgt wordt gevormd:
het directe gezichtsveld wordt ten opzichte van het midden van de voorruit gespiegeld naar het rechter voorruitgedeelte. Het hierdoor gevonden vlak en de tussenruimte naar het directe gezichtsveld vormt het indirecte gezichtsveld;
c. het randvlak: dit is het nog resterende deel van de voorruit.
2. Het middelpunt van het in het eerste lid, onder a, geprojecteerde vlak moet samenvallen met het snijpunt van:
a. de verticale lijn, denkbeeldig getrokken op de voorruit, vanuit de zitpositie van de bestuurder, door het hart van het stuur, en b. de door het middelpunt van het ruitewisserblad beschreven baan op de voorruit of bij een centrale ruitewisser de horizontale raaklijn aan de genoemde beschreven baan, zoals weergegeven in figuur 14.

3.10. In artikel 2.9.4 van de Regeling is bepaald welke beschadigingen en verkleuringen in de drie in art. 2.9.3 genoemde vlakken van de voorruit aanwezig mogen zijn. Daarbij geldt dat beschadigingen of verkleuringen in het vlak voor het indirecte gezichtsveld groter mogen zijn dan in het vlak van het directe gezichtsveld. Voor randvlakken geldt dat beschadigingen of verkleuringen aanwezig mogen zijn.

3.11. Ingevolge artikel 2.9.5 van de Regeling mag de voorruit meerdere luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen vertonen die ten aanzien van de afmetingen ieder afzonderlijk voldoen aan artikel 2.9.4, mits het uitzicht van de bestuurder daardoor niet wordt belemmerd.

3.12. Artikel 2.9.6 van de Regeling bepaalt dat de in deze paragraaf gestelde eisen worden getoetst a. door middel van visuele controle of b. door in geval van twijfel te meten met een meetmiddel van voldoende bereik.

3.13. Vooropgesteld moet worden dat het aanbrengen van een lichtdoorlaatbaarheid beperkende zonneband op de ruiten van een auto slechts een overtreding van artikel 5.2.42 VR oplevert indien als gevolg daarvan het uitzicht van de bestuurder wordt belemmerd. Het hof acht het noodzakelijk dat naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld of daarvan sprake is (vgl. het arrest Hof Leeuwarden van 15 maart 2006, WAHV 05/00735, LJN: AV5253). Naar het oordeel van het hof kan worden aangesloten bij het systeem van de Regeling permanente eisen ten aanzien van beschadigingen en verkleuringen van voorruiten van personenauto's, aangezien ook deze beogen te waarborgen dat de bestuurder vanuit het voertuig voldoende zicht heeft.

3.14. Het hof gaat in deze zaak ervan uit dat de zonneband maximaal 15 cm breed is en aan de bovenzijde van de voorruit is aangebracht. Gelet hierop en op de in artikel 2.9.3 van de Regeling permanente eisen genoemde afmetingen stelt het hof vast dat de zonneband zich geheel dan wel voor het overgrote deel bevindt in het randvlak.

3.15. Nu de zonneband zich geheel dan wel grotendeels buiten het directe en indirecte gezichtsveld van de bestuurder bevindt, is het hof van oordeel dat niet direct kan worden aangenomen dat het uitzicht van de bestuurder daardoor wordt belemmerd. Gelet op het bepaalde in art. 2.9.6 van de Regeling permanente eisen moet dat door middel van visuele controle worden vastgesteld. Daarvoor is in beginsel nodig dat in de auto wordt plaatsgenomen. Niet gebleken is dat de verbalisant in dit geval in de auto van de betrokkene heeft plaatsgenomen. Het enkele argument, zoals opgenomen in het aanvullend proces-verbaal d.d. 22 maart 2006, dat door het aanbrengen van een zonneband bij verkeerslichten meer afstand moet worden genomen omdat men anders de lichten niet kan zien, hetgeen de verbalisant dus niet vanuit de auto heeft waargenomen, is onvoldoende om tot het oordeel te komen dat de band in dit geval het uitzicht van de bestuurder belemmerde. Naar het oordeel van het hof is dan ook niet komen vast te staan dat de gedraging is verricht. Het hof zal daarom de beslissing van de kantonrechter, de beslissing van de officier van justitie en de inleidende beschikking vernietigen.

3.16. Niet gebleken is van kosten die op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen.


4. De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter;

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt de beslissing van de officier van justitie, alsmede de beschikking waarbij onder CJIB-nummer 19077260907 de administratieve sanctie is opgelegd;

bepaalt dat hetgeen door de betrokkene op de voet van artikel 11 WAHV tot zekerheid is gesteld, te weten een bedrag van
€ 95,-, door de advocaat-generaal aan hem wordt gerestitueerd.

Dit arrest is gewezen door mrs. Dijkstra, Weenink en Van Wagtendonk, in tegenwoordigheid

'Als het klimaat geen constanten kent, kent het ook geen crisis..'


Gebruikersavatar
Skipperje
Moderator
Moderator
Agent-BD
Vademecum
Berichten: 8114
Lid sinds: 20-05-2004
Roepnaam: Piet
Locatie: Fryslân
Geslacht:
Leeftijd: 62
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door Skipperje »

Op basis van de jurisprudentie heb je gelijk. Maar de voorschriften van direct en indirect zicht hebben alleen betrekking op beschadigingen van de voorruit.

Piet
Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit

Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Agent
Berichten: 13724
Lid sinds: 31-07-2003
Geslacht:
Leeftijd: 54
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door zijlvaart67 »

Zo kwam ik er inderdaad op. We hadden hier ooit een discussie over een scheur in een voorruit en Frans (?) kwam toen met de regel van het A4-tje.

In de basis vind ik 't bizar; de wetgeving omtrent zicht ed is duidelijk, maar de rechtspraak is teveel van het 'toegeven' en daar word je gek van..

'Als het klimaat geen constanten kent, kent het ook geen crisis..'


Henderikus
Lid
Lid
Berichten: 34
Lid sinds: 22-11-2012
Roepnaam: Henk
Locatie: Steenwijk
Geslacht:
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door Henderikus »

Die strips op de voorruit werden vroeger veel verkocht, toen de auto's nog geen gekleurd glas hadden.
Later toen de auto's gekleurd glas kregen zat er vaak een donkerder strip standaard in de voorruit.

Eerlijk gezegd zou ik het vreemd vinden als het niet mag.
Want dan zou je dus ook je zonneklep niet naar beneden mogen doen.

Gebruikersavatar
Skipperje
Moderator
Moderator
Agent-BD
Vademecum
Berichten: 8114
Lid sinds: 20-05-2004
Roepnaam: Piet
Locatie: Fryslân
Geslacht:
Leeftijd: 62
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door Skipperje »

Henderikus schreef: 01 jul 2021, 11:49 Eerlijk gezegd zou ik het vreemd vinden als het niet mag.
Want dan zou je dus ook je zonneklep niet naar beneden mogen doen.
Lees het door mij geplaatste artikel. Daar staat dat onnodige voorwerpen niet mogen. Zonneklep is nodig. Een sticker met de merknaam, waar de vraag over gaat, niet.

Piet
Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit

Gebruikersavatar
zijlvaart67
Moderator
Moderator
Agent
Berichten: 13724
Lid sinds: 31-07-2003
Geslacht:
Leeftijd: 54
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door zijlvaart67 »

Het argument van de zonneklep en zonnebril is in de rechtszaal vaak aangevoerd maar dat is een vals argument; een zonnebril kan je afzetten en een zonneklep kan je wegklappen (in het donker). Met andere woorden; met die voorwerpen heb je een keuze..

'Als het klimaat geen constanten kent, kent het ook geen crisis..'


Henderikus
Lid
Lid
Berichten: 34
Lid sinds: 22-11-2012
Roepnaam: Henk
Locatie: Steenwijk
Geslacht:
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door Henderikus »

Sorry Piet en Zijlvaart,

Ik bedoelde het niet als kritiek hoor, was meer bedoeld als aanvulling.
Wij hebben vroeger vaak van die plakstrips gemonteerd in de garage, maar die waren volgens mij wel lichtdoorlatend.

En inderdaad een zonneklep kun je wegklappen als je er last van hebt

Gebruikersavatar
Hilde
Moderator
Moderator
Agent
Jurist/Advocaat
Berichten: 10484
Lid sinds: 18-04-2006
Roepnaam: Mevr. mr. Bitch
Geslacht:
Leeftijd: 55
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door Hilde »

ThunderSTreak schreef: 30 jun 2021, 12:56 Een zonneband (egaal en transparant gekleurd foliedeel) is dit niet. Het zijn letters die zicht ontnemen. Nu zal je zeggen ook zo hoog op de voorruit?'

Ja ook daar. Het belemmert het zicht op zaken zoals verkeerslichten en matrixborden boven de weg. En in heuvelachtig gebied ook op wegen en kruisingen die op enig moment op de route zitten boven het waarnemingspunt van de bestuurder. Dus niet toegestaan.
Van de gemiddelde bestuurder dan.
Ik heb altijd zicht op alles boven de weg, een lang iemand niet.

Al is mijn halve raam beplakt zie ik nog meer dan de gemiddelde man (van 1.80) achter het stuur.
Ja,het staat in de wet, maar hier begrijp ik de rechters dat ze er vanaf gaan wijken...
==================================
Mensen struikelen niet over bergen maar over molshopen. (Confucius)

Gebruikersavatar
ThunderSTreak
Moderator
Moderator
Luitenant-kolonel
Adviseur Veiligheid
Vademecum
Berichten: 5723
Lid sinds: 18-07-2004
Locatie: Ulvenhout
Geslacht:
Leeftijd: 62
Contact:

Re: Sticker op de bovenkant van de voorruit

Ongelezen bericht door ThunderSTreak »

Sowieso zie jij alles.
😎😜
Met vriendelijke groet,

ThunderSTreak
Afbeeldingdrive safe4safetyAfbeelding

Gesloten