Pagina 1 van 1

Mes en messen, wat mag niet!

Geplaatst: 02 jan 2018, 12:04
door Frans
Een van onze leden, marcootje - een echte kenner op het gebied van de Wet Wapens en Munitie (WWM), heeft aan de hand van de vragen die hier vaak voorkomen een lijst gemaakt van de meestgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden voor wat betreft messen die je wel maar vooral die je NIET mag hebben en gebruiken. Met dank aan Marco dus!

We gebruiken hieronder de afkorting WWM, dat een afkorting voor de Wet Wapens en Munitie. In artikel 2 van die wet zijn een viertal categorieën opgenomen. We behandelen hier enkel messen uit de categorie I (WWM Cat I messen)

Stiletto
Een opvouwbaar mes waarvan het lemmet door een druk-of vergelijkbaar ontgrendelingsmechanisme zijdelings scharnierend uit het heft wordt gebracht.

Een stiletto valt onder Cat. 1 onder 1 WWM:

Wetstekst

1. stiletto’s, valmessen en vlindermessen


Valmes
Een mes waarvan het lemmet door een druk- of vergelijkbaar ontgrendelingsmechanisme, dan wel door een zwaai beweging of door zwaartekracht rechtstandig ui het heft wordt gebracht.

Een valmes valt onder Cat. 1 onder 1 WWM:

Wetstekst

1. stiletto’s, valmessen en vlindermessen


Vlindermes
Een mes waarvan het heft in de lengterichting in tweeën is gedeeld en waarvan het lemmet naar buiten wordt gebracht door elk van de delen van het heft in tegenovergestelde richting zijdelings open te vouwen.

Een vlindermes valt onder Cat. 1 onder 1 WWM:

Wetstekst

1. stiletto’s, valmessen en vlindermessen


Opvouwbaar mes
Een opvouwbaar mes waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft of de lengte in opengevouwen toestand langer is dan 28 cm.
Het mes is niet een stiletto, valmes of vlindermes.

Een opvouwbaar mes valt onder Cat. 1 onder 2 WWM:

Wetstekst

2. andere opvouwbare messen, indien:
 1. het lemmet meer dan een snijkant heeft; of
 2. de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is;


Vilmes
Een mes waarvan het heft haaks op het lemmet staat/ geplaatst kan worden en dat bestemd is om bij gebruik in de palm van de hand te worden gehouden, terwijl het lemmet tussen de
vingers door naar buiten steekt.

Een vilmes valt onder Cat. 1 onder 3 WWM:

Wetstekst

3. boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;


Ballistisch mes
Een mes waarvan het lemmet, al dan niet tezamen met het heft, door middel van lucht/gas/veer druk rechtstandig uit een geleidingscilinder wordt gedreven.

Een ballistisch mes valt onder Cat. 1 onder 3 WWM:

Wetstekst

3. boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;


Blanke wapens met meer dan 1 snijkant
Een mes waarvan het lemmet meer dan 1 snijkant heeft. Het is geen stiletto, valmes, vlindermes, vilmes, ballistisch mes of een werpster en het gelijkt niet op een ander voorwerp dan een wapen. Het mes is niet opvouwbaar.

Dit blanke wapen valt onder Cat. 4 onder 1 WWM

Categrorie IV:

Wetstekst

1. Blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;


Geheime blanke wapen
Een voorwerp lijkend op een ander voorwerp dan een wapen, degenstok, mes, sabel,
creditcardmes, zijnde een blank wapen.

Dit geheime blanke wapen valt ook onder Cat. 1 onder 4 WWM:

Wetstekst

4. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen


Kunststof mes
Het kunststof mes lijkt sprekend op een mes en dus een voorwerp dat een sprekende gelijkenis vertoont met een wapen niet zijnde een vuurwapen. Door de aard en de samenstelling van het materiaal waaruit het is vervaardigd, niet danwel slecht detecteerbaar is. Het betreft geen voorwerp dat specifiek is vervaardigd voor reguliere maatschappelijk aanvaarde gebruiksdoeleinden.

Het kunstof mes valt onder Cat. 1 onder 7 WWM:

Wetstekst

7. andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.


Deze categorie 1 messen mag je niet in bezit, niet thuis, dus ook niet op straat hebben. Het is mogelijk om een verlof aan te vragen voor bezit(verzamelaar).
De verbodsbepaling staat in artikel 13 WWM:

Wetstekst

Artikel 13
 1. Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan.
 2. Onze Minister kan, onverminderd artikel 9, ontheffing verlenen van een of meer verboden genoemd in het eerste lid, met het oog op:
  1. gebruik door de krijgsmacht, de politie en de overige openbare dienst;
  2. onderwijs ten behoeve van de krijgsmacht, de politie en de overige openbare dienst;
  3. doorvoer van wapens of munitie.
 3. Op een ontheffing met het oog op doorvoer is artikel 20, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.
 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het doen uitgaan van een wapen van categorie I, indien op basis van artikel 6 van het Besluit strategische goederen geen vergunning voor het uitvoeren van militaire goederen uit Nederland is vereist.
 5. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op een verzoek tot ontheffing.

De Strafbaarstelling is te vinden in artikel 55 WWM:

Wetstekst

Artikel 55
 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 13, eerste lid, 20a, tweede lid, voor zover het betreft een geluiddemper, 22, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid.
 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met artikel 14, eerste lid.
 3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:
  1. hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 14, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, en het feit begaat met betrekking tot een wapen van categorie II, of een vuurwapen van categorie III;
  2. hij die handelt in strijd met de artikelen 13, eerste lid, of 26, eerste lid, aan boord van een luchtvaartuig of op een luchthaven, aangewezen krachtens artikel 52, vijfde lid;
  3. hij die handelt in strijd met artikel 20a, tweede lid, voor zover het niet betreft een geluiddemper.
 4. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft: hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 13, eerste lid, 14, eerste lid, artikel 20a, tweede lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, en van het in strijd met de wet vervaardigen, transformeren, uitwisselen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, herstellen, beproeven of verhandelen van wapens of munitie een beroep of een gewoonte maakt.
 5. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt eveneens gestraft hij die handelt in strijd met artikel 9, eerste lid, 13, eerste lid, 14, eerste lid, artikel 20a, tweede lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, indien het feit begaan is met een terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht dan wel met het oogmerk om een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 van dat wetboek voor te bereiden of gemakkelijk te maken.
 6. Met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met de artikelen 32a, eerste, tweede of derde lid, of 32b.

Wetstekst

Artikel 56
De in artikel 54 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in artikel 55 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.
Voor de volledigheid plaatsen we hieronder ook nog (een deel van) artikel 2, lid 1 Categorie I

Artikel 2 lid 1 van de wet WWM luidt:

Wapens in de zin van de wet WWM zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig dit artikellid aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën:

Wetstekst

Categorie I
 1. stiletto’s, valmessen en vlindermessen;
 2. andere opvouwbare messen, indien:
  1. het lemmet meer dan een snijkant heeft; of
  2. de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is;
 3. boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;
 4. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
 5. pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken;
 6. katapulten;
 7. andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.
Wetstekst per 1-1-2018